Heloiza

14 tekstów – auto­rem jest He­loiza.

Pot­rze­bowała być czyjąś. Być cząstką czy­jejś podświado­mości. Czuć się le­piej. Pot­rze­bowała, aby ktoś w końcu się nią po pros­tu zaopieko­wał, ko­goś kto nau­czy ją znów kochać. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 kwietnia 2014, 16:56

Dlacze­go znów mnie spraw­dzasz? Dlacze­go ko­lej­ny raz wys­ta­wiasz mo­je po­ra­nione ser­ce na próbę? Jed­ne­go tyl­ko nie pot­ra­fię zro­zu­mieć, po co to wszys­tko? Ten cały teat­rzyk, ta Two­ja po­za nieza­leżne­go i cy­niczne­go. Czy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 lutego 2013, 11:30

Każdy z nas jest tyl­ko człowiekiem. Go­ni szczęście, szu­ka księcia z baj­ki i sta­tys­tycznie narze­ka na wszys­tkie niepo­wodze­nia, a błędne de­cyz­je na­zywa szum­nie pechem. Jed­nak gdy­byśmy tak sze­roko ot­worzy­li oczy i może [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 lutego 2013, 19:58

Nasze krótkie słowa, które w pośpie­chu zos­tały niet­raf­nie rzu­co­ne, uwa­gi, które nie po­win­ny były uj­rzeć światła dzien­ne­go, spoj­rze­nia, ges­ty, których żałuje­my. Te wszys­tkie sy­tuac­je wrzu­ca­my do słoika z na­pi­sem "Błędy" i szczel­nie [...] — czytaj całość

myśl • 7 lutego 2013, 13:23

Za­wie­szo­na w próżni na gra­nicy między rzeczy­wis­tością a fikcją. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 lutego 2013, 19:47

Chciałabym je­dynie wie­dzieć, jak zacho­wa się Two­je z po­zoru oziębłe ser­ce, gdy nap­rawdę pos­ta­nowię odejść. Jed­nak bo­je się poodjąć ry­zyko, że już nig­dy mie przet­niesz dro­gi mo­jego życia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 lutego 2013, 10:43

Zam­knięta w czte­rech ścianach, od­cięta od te­go całego pośpie­chu i gwa­ru. Zam­knięta w świecie pus­tym i bier­nym. Po­zos­ta­wiona złudze­niom i roz­cza­rowa­niom aż do po­kona­nia włas­nych słabości. Wys­ta­wiona na próbę... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 lutego 2013, 22:09

Szkla­ne spoj­rze­nie uk­ry­te pod maską cy­niz­mu i obojętności. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 stycznia 2013, 17:23

***

Ko­lej­ne stro­ny za­pisa­ne at­ra­men­tem, który zos­ta­nie za­pom­niany. Wyb­laknie, część li­ter znik­nie, zat­rze się. Słowa przes­taną mieć to sa­mo znacze­nie. Zda­nia, nie będą przed­sta­wiać tej sa­mej treści, jed­nak coś cały czas po­zos­ta­nie takie [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 30 sierpnia 2012, 10:26

Myślę. Biegnę. Roz­glądam się. Słone łzy zos­ta­wiają śla­dy na za­rumienionych z zim­na po­liczkach. Chwi­la nieuwa­gi, upa­dek. Ten świat, te­raz nie wygląda już tak sa­mo. Zdep­ta­na przez mi­liony spoj­rzeń, a za­razem tak blis­ka his­to­rii, his­to­rii każde­go z nas. Mi­jają se­kun­dy, mi­nuty, godzi­ny, ten mo­ment się pow­tarza, ale tak nap­rawdę nig­dy nie jest ta­ki sam. Wskazówki ze­gara już nig­dy, nie zat­rzy­mają się w tym sa­mym miejscu... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 lipca 2012, 18:45
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Heloiza

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność